Tjänster

Vill du ha hjälp att skapa en konkurrenskraftig produkt, anpassa en befintlig produkt till en ny målgrupp eller en ny marknad?

Då kan jag hjälpa dig!

Hur går det till?

Designprocessen = Problemlösningsprocess
Jag arbetar utifrån en kreativ, användarcentrerad och metodisk designprocess där slutkonsumenten är med i hela processen för att resultatet ska bli så bra och konkurrenskraftigt som möjligt.

1. Behovsidentifiering

Vad är viktigt? Vilka krav och behov ska produkten nå upp till? Vem ska produkten passa för och i vilken miljö kommer den användas i? Här definieras en uppdragsbeskrivning innehållande tidsplan, målsättning och kostnad.

2. Research och Analys

Genom informationsinsamling, användarstudier och undersökningar görs systematisk analys av de verkliga behoven för en lyckad produkt. Här analyseras det som händer när produkt, kontext och användare möts och viktiga kriterier framträder.

3. Idégenerering och konceptutveckling

Genom olika kreativa metoder genereras flera koncept som passar utgångspunkten i projektet. Vid avstämning presenteras olika förslag visuellt och i samråd med er vidarutvecklas det bästa konceptet.

4. Detaljutveckling

Utveckling av valt koncept färg, form, semantik och detaljer. Prototyper görs för att kommunicera designen samt att utvärdera användarvänligheten och estetiken.


5. Resultat

När en lösning är vald följs den in i implementeringen för att se till att kvalitén uppfylls.